Versterken van Zeggenschap – PARTNER benadering

Binnen zorgorganisaties is toenemende aandacht voor werkwijzen die participatie en zeggenschap van cliënten, familie en naasten versterken. Naast bestaande structuren als cliëntenraden is groeiende behoefte aan werkvormen die de leefwereld centraal stellen en informele en meer rechtstreekse vormen van zeggenschap mogelijk maken.

PARTNER benadering
De PARTNER benadering is een stapsgewijze werkwijze die cliënten ondersteunt zelf een verbeteragenda op te stellen en vervolgens in samenspraak met medewerkers uit te voeren. Zo ontstaan partnerschapsrelaties tussen cliënten en medewerkers. De leefwereldwaarden en ervaringen van cliënten staan daarbij centraal. Cliënten worden ondersteund eerst zelf een stem en agenda te ontwikkelen, voordat zij in dialoog gaan met medewerkers en andere betrokkenen. Een facilitator ondersteunt het proces. De werkwijze bestaat globaal uit vier stappen:

  1. Cliënten verkennen de onderwerpen die hen raken
  2. Samen maken ze een plan wat ze willen veranderen en verbeteren
  3. Medewerkers spreken ook onderling over dit onderwerp
  4. Cliënten en medewerkers gaan in dialoog en stellen samen een actieplan op

PARTNER model

Resultaat
Werken met de PARTNER benadering draagt bij aan het versterken van zeggenschap van cliënten, en van cliënten en medewerkers onderling.  Cliënten ervaren dat hun stem er toe doet (samen sterk) en het onderling uitwisselen van ervaringen leidt tot beter begrip en meer gelijkwaardige verhoudingen tussen cliënten en medewerkers. De verbeteronderwerpen die cliënten en medewerkers in samenspraak oppakken hebben betekenis in de leefwereld van cliënten, zoals bijvoorbeeld  veiligheid, bejegening, sociale omgang, het eten, je thuis voelen, gehoord en gezien worden, inclusie.

Onderzoek
De PARTNER benadering is ontwikkeld in samenspraak met de praktijk [Baur, 2012]. Toepassingsmogelijkheden zijn binnen meerdere contexten geëvalueerd, waaronder de ouderenzorg, revalidatie, ggz/ribw’s en gehandicaptenzorg [Boelsma et al, 2014Duijs & Heijsman, 2017Duijs, Heijsman & Abma, 2017Heijsman, Woelders & Abma, 2018; Woelders & Abma, 2019].

Toepassing
De werkwijze biedt nadrukkelijk geen blauwdruk en vraagt altijd om een op-maat toepassing. Voor facilitators is er een handleiding met creatieve methoden die contextuele toepassing mogelijk maakt.

Zelf aan de slag
Kennismaken met de PARTNER benadering kan in een in-company training. Deelnemers verkennen  op praktische wijze hoe de werkwijze vorm kan krijgen in de eigen organisatie. Het Centrum voor Clientervaringen ondersteunt uitrol en doorontwikkeling van de PARTNER benadering en biedt naast de in-company training ook coaching en intervisie in een lerend netwerk.

Voor wie?
Medewerkers en cliënten die betrokken zijn bij vernieuwingen en verbeteringen in (mede)zeggenschap van cliënten, familie en naasten en bij kwaliteitsverbetering op het gebied wonen, werken en zorg. Dit kunnen bijvoorbeeld cliëntenraadsleden, cliëntenraadondersteuners, kwaliteitsmedewerkers en teamcoaches zijn.

Kosten
In overleg wordt een op-maat traject en offerte opgesteld.

Meer informatie